Wpisy oznaczone tagiem: Deski

Sortowanie drewna iglastego

Sortowanie drewna iglastego Deski produkowane przez tartak są jakościowo różne i należy je dokładnie posortować. Osobno układa się deski cienko i grubosłoiste, deski zwykłe, zdrowe sękate. Generalnie drewno jest klasyfikowane na podstawie pewnych charakterystycznych właściwości. W przypadku drzew iglastych przede wszystkim bierze się pod uwagę jego barwę. Przecieranie drewna może ujawnić istnienie czerwonych przebarwień, które powstają pod wpływem działania grzyba. Pasożyt atakuje drzewo od korzenia i obejmuje także górne partie powodując jego murszenie. Jeżeli wada ta, zwana czerwoną smugowatością, występuje w znacznym stopniu, to pozbawia drewno wartości użytkowych. Kolejna cechą brana pod uwagę przy sortowaniu jest sękowatość. Ta właściwość była zawsze rozpatrywana jako główna cecha klasyfikacji drzew iglastych, dokonywanej przez tartak. Ilość sęków jest rożna dla rożnych drzew i zależy od wielu czynników. Ogólnie można powiedzieć, że mniej sęków mają dolne części drzew, zwłaszcza tych, które rosną w środku lasu w korzystnych warunkach. Seki mogą być małe bądź duże, okrągłe i skrzydlate. Ponadto drewno może posiadać seki dobrze zrośnięte ze swoją masą lub czarne i zgniłe. Te ostatnie w znacznym stopniu obniżają jego wartość, gdyż nie można ich obrabiać a jedynie wywiercać i kołkować. Kolejną istotną właściwością braną pod uwagę w zakładzie, który oferuje usługi tartaczne, jest występowanie pęcherzy żywicznych. Dotyczy to w zasadzie mierze sosny, świerku i modrzewia, gdyż w jodle tego typu defekty nie występują. Drewno, na którym występują duże pęcherze o wymiarze przekraczającym 20 na 100 mm, będzie miało mniejszą wartość. Kolejnym wykładnikiem jakości drewna jest występowanie spękań. Czasami zdarza się, że drewno poważnie pęknie w pniu w trakcie wzrostu. Jednak większości przypadków jest to spowodowane suszeniem i obróbką. Tego typu pęknięcia nazywają się promienistymi, gdyż biegną od kanału na zewnątrz w kierunku promieni. Powstają one na ogół wtedy, gdy przecieranie drewna nastąpiło zbyt późno lub gdy drzewo było nadmiernie wystawione na słońca.

Przecieranie drewna

Przecieranie drewna Drzewo jest przecierane w specjalistycznych zakładach zakładach świadczących usługi tartaczne. Na obszarach gęsto zalesionych pozyskanie dobrego drewna nie nastręcza wielu problemów. Drzewo z wycinki trafia bezpośrednio do tartaku a potem do zakładów stolarskich. Stolarz na potrzeby swojego warsztatu może zaopatrywać się w drewno bezpośrednio w lesie i oddać go na tartak do obróbki. Kiedyś powszechnie uważano, że pora , w której ścina się drzewa ma wyjątkowe znaczenie. W związku z tym zalecano wycinkę w okresach chłodnych, jesienią i zimą gdy zwartość soku w drewnie jest najniższa. Jednakże faktem jest, że drewno z drzew ściętych latem charakteryzuje się wcale nie gorsza jakością, wymaga tylko dłuższego suszenia. Przecieranie drzewa ściętego latem czy zima nie rożni się zasadniczo od siebie, jedynie inne będą warunki przechowywania tarcicy w obydwu przypadkach. Drewno pozyskane podczas wycinki ma postać kloców, tak zwanych okrąglaków. Ważne przy jest, aby pozostałe pieńki były jak najkrótsze, co pozwala maksymalnie wykorzystać łączną masę drzewa. Najlepszym pod tym względem sposobem jest karczowanie, które pozwala na pozyskanie całych drzew wraz z korzeniami, które odcina się bezpośrednio od pnia. Drewno po ścince w postaci kloców przewożone jest na tartak, lekko suszone i rznięte na trakach. Następnie jest odpowiednio sortowane i magazynowane w specjalny sposób, który pozwala na przeschniecie i nie dopuści do zagrzybienia i wypaczenia. Drewno klasyfikuje się zgodnie z ustalonymi kryteriami i oddziela się od siebie różne pod względem jakości sztuki. Zdrowe pełnowartościowe drzewo jest prawie pozbawione sęków, z nieznacznymi tylko wadami i ryskami. Zwykłe zdrowe drewno może mieć nieznaczne wady ale charakteryzuje się ogólnie wysoką jakością drewna. Wreszcie drewno chore, kręte lub sękate, które nadaje się do produkcji materiałów drewnopodobnych. Przecieranie drewna powinno odbyć się jak najszybciej, co pozwala na usprawnienie procesu przechowywania. Przerznięte deski sortuje się według jakości i grubości zgodnie z ustalonymi kryteriami.